ČESKÁ NORMA

ICS 83.140

Listopad 1995

Plasty
ZNAČENÍ PLASTOVÝCH VÝROBKŮ PRO
INDENTIFIKACI MATERIÁLU

ČSN 64 0004


 

 

 

Marking of plastic products for material indentification

Marquage des produits plastiques pour l'indentification des matériaux

Kennzeichnung von Kunststofferzeugnissen für die Werkstoffidentifizierung

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 62 0004   Kaučuky a latexy. Označování

ČSN 64 0002   Plasty. Označování. Zkratky

ČSN 77 0000   Názvosloví obalové techniky. Obecné a základní názvy

ČSN 77 0002   Názvosloví obalové techniky. Základní druhy obalů

 

Další souvisící normy

0ČSN 64 0001   Plastikářská a gumárenská terminologie

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

ISO 11469:1993   Plastics - Generic indentification and marking of plastic products (Plasty. Druhová indentifikace a značení plastových výrobků)

DIN 54 840:1992   Kunststoffe; Kennzeichnung von Kunstoffteilen (Plasty; značení součástí z plastů)

DIN 6120 Teil 1:1990   Kennzeichnung von Packstoffen und Packmitteln zu deren Verwertung; Packstoffe und Packmittel aus Kunstsoff; Bildzeichen (Značení obalových materiálů a obalových prostředků pro jejich zhodnocení; obalové materiály a obalové prostředky z plastu; obrazový znak)

DIN 6120 Teil 2:1990   Kennzeichnung von Packstoffen und Packmitteln zu deren Verwertung; Packstoffe und Packmittel aus Kunstsoff; Zusatzbezeichnung (Značení obalových materiálů a obalových prostředků pro jejich zhodnocení; obalové materiály a obalové prostředky z plastu; doplňující označení)

ASTM D 1972:1991   Standard Practice for Generic Marking of Plastic Products (Standardní postup pro druhové značení plastových výrobků)

VDA 260:1990   Kraftfahrzeuge; Kennzeichnung von Bauteilen aus polymeren Werkstoffen (Motorová vozidla; značení součástí z polymerních materiálů)

SAE J1344:1991   Surface Vehicle Recommended Practice - ( R ) Marking of Plastic Parts (Pozemní vozidla - Doporučený postup - Značení plastových součástí)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: SVÚM a. s., 113 12 Praha 1, Opletalova 25, IČO 60193824, Ing. J. Hugo, CSc., Ing. J. Čižinský

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová

 

Ó Český normalizační institut, 1995
18379


Strana 2

Úvod

 

Druhové či typové třídění amortizovaných plastů je podmínkou jejich kvalifikované recyklace. Účelem této normy je usnadnit při zhodnocování druhotné suroviny identifikaci materiálu, respektive třídění amortizovaných plastových výrobků podle druhu či typu materiálu tím, že původci opatřují finální výrobky (popřípadě plastové díly finálních výrobků) materiálovou identifikační značkou. Normu lze též využít při organizaci sběru a třídění odpadu v komunální sféře, jakož i při rozhodování o způsobu zhodnocení, likvidace či skládkování plastového odpadu.

 

1   Předmět normy

 

Předmětem této normy je všeobecně použitelný systém druhového materiálového značení plastových výrobků založený na písmenovém respektive číslicovém kódu. Dále způsob typového materiálového značení k profesionálním účelům, jakož i způsob označování plastových výrobků obrazovým symbolem recyklování.

 

Tato norma je určena pro materiálové popřípadě recyklační značení plastových finálních výrobků a plastových součástí finálních výrobků složených z různých materiálů, zejména dopravních prostředků, domácích spotřebičů, elektrotechnických a elektronických výrobků, přístrojů, kancelářských strojů, nábytku, svítidel a podobně.

 

Značení podle této normy lze uplatnit u plastových polotovarů a polotovarů s velkým podílem plastů, pokud princip jejich výroby, dalšího zpracování a použití nevedou k jinému způsobu značení.

 

Značení podle této normy nebude uplatněno u obalů z plastů či z kombinace plastů a jiných materiálů vymezených ČSN 77 0000 a ČSN 77 0002, pokud nespadají do kategorie vymezené článkem 2.1 této normy.

 

Tato norma není určena pro materiálové a recyklační značení plastových vrstev kabelů a elektrických vodičů.

 -- Vynechaný text --