MDT 678. 675

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA        Schválena: 29. 3. 1985

Plasty

HYDROLYTICKÝ POLYAMID 6

ČSN 64 3611

JK 232 311

Полиамид гидролитический

Hydrolytic polyamide 6

Táto pridružená norma platí pre výrobu a dodávanie hydrolytického polyamidu a stanovuje technické požiadavky na jeho spracovanie vstrekovaním. Jednotlivé typy sú specifikované v materiálových listoch v prílohe tejto normy. Všeobecná ustanovenia sú podľa ČSN 64 3610-87, označovanie podľa ČSN 64 3620-87.

I. VŠEOBECNE

1.   Hydrolytický polymaid sa vyznačuje dobrými mechanickými vlastnosťami, odolnosťou proti chemickému agresívnemu prostrediu, tukom, ale značnou priepustnosťou vodných pár.

2.    Hydrolytický polyamid sa používa na spracovanie vstrekovaním na výstreky technického, príp. špeciálneho charakteru podľa obsahu látok extrahovateFných vodou. Pred vstrekovaním je potrebné granulát vysušit' na obsah vody <0, 1 %.

II. TECHNICKÉ POŽIADAVKY

3.    Ukazovatele akosti jednotlivých typov hydrolytického polyamidu sú uvedené v materiálových listoch v prílohe tejto normy.

III. SKÚŠANIE, BALENIE, DOPRAVA A SKLADOVANIE

4.   Pre skúšanie, balenite, dopravu a skladovanie platí ČSN 64 3610-87.

Nahrádza: ČSN 64 3611 zo 17. 3. 1965

Účinnost od: 1. 1. 1987

32664