ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83. 140

Únor 1998

Plasty - Polymethylmetakrylátové desky s dvojitou a trojitou stěnou

ČSN

EN ISO 12017

64 3413

Plastics - Poly(methyl methacrylate) double- and triple-skin sheets - Test methods

Plastiques - Plaques de poly(méthacrylate de méthyle) à double et triple paroi - Méthodes d'essai

Kunststoffe - Poly(methylmethacrylat) Stegdoppel- und Stegdreifachplatten - Prüfverfaren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12017: 1996. Evropská norma EN ISO 12017: 1966 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 12017: 1996. The European Standard EN ISO 12017: 1996 has status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN EN ISO 12017 (64 3413) z března 1997.

© Český normalizační institut, 1997

50470


ČSN EN ISO 12017

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 12017: 1996 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 12017 z března 1997 převzala EN ISO 12017: 1996 schválením к přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ISO 140-1: 1990 zavedena v ČSN ISO 140-1 Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 1: Požadavky na laboratoře (73 0511)

ISO 140-2: 1991 zavedena v ČSN EN 20140-2 Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 2: Určení, ověření a aplikace přesných údajů (idt ISO 140-2: 1991) (73 0511)

ISO 140-3: 1978 nezavedena, nahrazena ISO 140-3: 1995 zavedenou v ČSN EN ISO 140-3 Akustika. Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Část 3: Laboratorní měření vzduchové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí (73 0511)

ISO 291: 1977 zavedena v ČSN ISO 291 Plasty - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení (64 0204)

ISO 2818: 1994 dosud nezavedena

ISO 2859-0: 1995 zavedena v ČSN ISO 2859-0 Statistické přejímky srovnáváním - Část 0: Úvod systému přejímek srovnáváním podle ISO 2859 (01 0261)

ISO 2859-1: 1989 zavedena v ČSN ISO 2859-1 Statistické přejímky srovnáváním - Část 1: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii (01 0261)

ISO 4892-2: 1994 dosud nezavedena

ISO 7823-2: 1996 dosud nezavedena

ISO 8302: 1991 dosud nezavedena

ISO/CIE 10526: 1991 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín, IČO 47910381, Ing. Martina Škrabánková

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová

2


ČSN EN ISO 12017

EVROPSKÁ NORMA EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM

EN ISO 12017

Červenec 1996

ICS 83. 140

Deskriptory: plastics, PMMA plastics, plastic sheets, tests, dimensional measurements

Plasty - Desky z polymethylmetakrylátu s dvojitou

a trojitou stěnou - Zkušební metody

(ISO 12017: 1995)

Plastics - Poly(methyl methacrylate)

double- and triple-skin - Test methods

(ISO 12017: 1995)

Plastiques - Plaques de poly(méthacrylate de méthyle) à double et triple paroi Méthodes d'essai (ISO 12017: 1995)

Kunststoffe - Poly(methylmethacrylat) Stegdoppel- und Stegdreifachplatten Prüfverfahren (ISO 12017: 1995)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-07-12. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jak oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, В-1050 Brussels

з


ČSN EN ISO 12017

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovaný ISO/TC 61 "Plasty" Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl přijat jako evropská norma СЕN/TC 249 "Plasty", jejíž sekretariát řídí IBN.

Této evropské normě se nejpozději do ledna 1996 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením к přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do ledna 1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CELENEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Irsko, Island, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 12017: 1995 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. POZNÁMKA - Normativní odkazy к mezinárodní normě jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje zkušební metody pro řízení kvality vytlačovaných polymethylmetakrylátových profilů s dvojitou a trojitou stěnou z bezbarvých a barevných průhledných, průsvitných a matných typů materiálů definovaných v kapitole 4.

Minimální šířka desky je 600 mm.

Hlavní použití těchto desek je ve stavebnictví a v zemědělství (skleníky).

4