ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.20                                                                                                                                   Srpen 1998

Trubky z polyolefínů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti
proti šíření trhliny - Zkušební metoda pro pomalý růst trhliny na trubkách opatřených vrubem (vrubová zkouška)

ČSN
EN ISO 13479


64 3105

 

Polyolefin pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to crack propagation - Test method for slow crack growth on notched pipes (notch test)

Tubes en polyoléfines pour le transport des fluides - Résistance à la propagation de la fissure - Méthode dessai de la propagation lente de la fissure d’un tube entaillé (essai d’entaille)

Rohre aus Polyolefinen für den Transport von Fluiden - Bestimmung des Widerstandes gegen Rißfortplanzung - Prüfverfahren für langsames Rißwachstum an gekerbten Rohren (Kerbprüfung)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13479:1997. Evropská norma EN ISO 13479:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 13479:1997. The European Standard
EN ISO 13479:1997 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                                                          52600
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 161-1:1996 dosud nezavedena

ISO 1167:1996 dosud nezavedena

ISO 6108:1978 dosud nezavedena

ISO 11922-1:1997 dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel : Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín IČO 47910381, Ing. Marie Bačáková

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN ISO 13479

EUROPEAN STANDARD                                                                                   Květen 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.20

Deskriptory: fluid pipelines, pipes (tubes), thermoplastics resins, polyolefins, plastics tubes, cracking (fracturing), crack propagation, tests, cracking tests, determination, crack strength, test report sheets.

Trubky z polyolefínů pro rozvod tekutin - Stanovení odolnosti proti šíření trhliny - Zkušební metoda pro pomalý růst trhliny
na trubkách opatřených vrubem (vrubová zkouška)
(ISO 13479:1997)

Polyolefin pipes for the conveyance of fluids - Determination of resistance to crack propagation - Test method for slow crack growth
on notched pipes (notch test)
(ISO 13479:1997)

 

Tubes en polyoléfines pour le transport des fluides Résistance à la propagation - de la fissure - Méthode d’éssai de la propagation - lente de la fissure d’un tube entaillé (essai d’entaille)
(ISO 13479:1997)

Rohre aus polyolefinen für den Transport von Fluiden - Bestimming des Widerstandes gegen Rißfortplanzung Prüfverfahren für langsames Rißwachstum an gekerbten Rohren (Kerbprüfung) (ISO 13479:1997)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-03-17. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 13479 byl připraven technickou komisí ISO/TC 138 „Plastové trubky, tvarovky a ventily“ ve spolupráci s Technickou komisí CEN/TC 155 „Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy“, jejíž sekretariát řídí NNI.

Této evropské normě se nejpozději do listopadu 1997 uděluje status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do listopadu 1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země povinny převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Irsko, Island, Lucembursko, Německo, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Text mezinárodní normy ISO 13479 byl převzat jako evropská norma bez jakýchkoli modifikací.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti trubek z polyolefinů proti pomalému růstu trhliny. Vyjadřuje se jako doba do porušení hydrostatickým přetlakem namáhaných zkušebních trubek, opatřených na vnějším povrchu podélnými vruby. Zkouška se používá u trubek s tloušťkou stěny větší než 5 mm.-- Vynechaný text --