ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.080.10                                                                                                                               Listopad 1999

Plasty - Epoxidové sloučeniny -
Stanovení epoxidového ekvivalentu

ČSN
EN ISO 3001

64 0332

                                                                                                     idt ISO 3001:1999

Plastics - Epoxy compounds - Determination of epoxy equivalent

Plastiques - Compositions époxydiques - Détermination de l'équivalent époxy

Kunststoffe - Epoxid-Verbindungen - Bestimmung des Epoxid-Äquivalents

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3001:1999. Evropská norma EN ISO 3001:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European standard EN ISO 3001:1999. The European Standard
EN
ISO 3001:1999 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 64 0332 z 1990-09-21.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          57480
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s předchozí normou obsahuje tato norma pouze přímou metodu stanovení epoxidového ekvivalentu pomocí kyseliny chloristé a tetraethylamoniumbromidu. Do normy byla zařazena kapitola Shodnost, uvádějící výsledky mezilaboratorních zkoušek. Přílohu normy tvoří speciální postup stanovení epoxidového ekvivalentu v epoxyaminech. Metoda nepřímého stanovení epoxidového ekvivalentu zpětnou titrací hydroxidem sodným po přídavku kyseliny chlorovodíkové v pyridinu byla ve stávající normě vypuštěna.

Souvisící normy

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vypracování normy

Zpracovatel: SYNPO, a.s., 532 07 Pardubice, IČO 46504711, Ing. Oldřich Horák, CSc., Hana Flegrová

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 3001

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Únor 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 83.080.00

Plasty - Epoxidové sloučeniny -
Stanovení epoxidového ekvivalentu
(ISO 3001:1999)

Plastics - Epoxy compounds -
Determination of epoxy equivalent
(ISO 3001:1999)

 

Plastiques - Compositions époxydiques -
Détermination de l'équivalent époxy
(ISO 3001:1999)

Kunststoffe - Epoxid-Verbindungen - Bestimmung
des Epoxid-Äquivalents
(ISO 3001:1999)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-01-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústřed-
ním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 3001:1999 byl připraven Technickou komisí ISO/TC 61 „Plasty“ ve spolupráci s Technickou komisí CEN/TC 249 „Plasty“, jejíž sekretariát řídí IBN.

Této evropské normě se nejpozději do srpna 1999 uděluje status národní normy a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do srpna 1999.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou povinny následující země převzít tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o převzetí

Text mezinárodní normy ISO 3001:1999 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato norma předepisuje metodu stanovení epoxidového ekvivalentu a je vhodná pro všechny epoxidové sloučeniny. Pro epoxyaminy se musí použít modifikovaná metoda, předepsaná v příloze A.-- Vynechaný text --