ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.080.10                                                                                                                                  Květen 2002

Plasty - Suroviny pro polyurethany -
Stanovení obsahu izokyanátu

ČSN
EN ISO 14896

64 2420

                                                                                                   idt ISO 14896:2000

Plastics - Polyurethane raw materials - Determination of isocyanate content

Plastiques - Matières premières des polyuréthannes - Détermination de la teneur en isocyanate

Kunststoffe - Polyurethanrohstoffe - Bestimmung des Isocyanatanteils

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14896:2001. Evropská norma EN ISO 14896:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14896:2001. The European Standard EN ISO 14896:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9369 (64 5481) z června 1998.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64529
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

V porovnání s EN ISO 9369 obsahuje tato norma navíc postup stanovení izokyanátových skupin v surových a modifikovaných izokyanátech, který byl převzat z ASTM D 5515. Dále specifikuje rušivé vlivy při jednotlivých stanoveních.

Citované normy

ISO 385-1:1984 dosud nezavedena

ISO 648:1977 dosud nezavedena

ISO 3696:1987 zavedena v ČSN ISO 3696:1994 (68 4051) Jakost vod pro analytické účely - Specifikace a zkušební metody

ISO 4787:1984 dosud nezavedena

ISO 4788:1980 dosud nezavedena

ISO 6353-1:1982 zavedena v ČSN ISO 6353-1:1997 (65 0315) Činidla pro chemické rozbory - Část 1: Všeobecné zkušební metody

ISO 6353-2:1983 zavedena v ČSN ISO 6353-2:1998 (65 0315) Činidla pro chemické rozbory - Část 2: Specifikace - První řada

ISO 6353-3:1987 zavedena v ČSN ISO 6353-3:1998 (65 0315) Činidla pro chemické rozbory - Část 3: Specifikace - Druhá řada

ISO 14898:1999 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích

Vypracování normy

Zpracovatel: SYNPO, a. s. Pardubice, IČO 46504711, Ing. Oldřich Horák, CSc., Hana Flegrová

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ludmila Šolarová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                         EN ISO 14896
EUROPEAN STANDARD                                                                                 Srpen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 83.080.10                                                                                             Nahrazuje EN ISO 9369:1997

Plasty - Suroviny pro polyurethany - Stanovení obsahu izokyanátu
(ISO 14896:2000)

Plastics - Polyurethane raw materials - Determination of isocyanate content
(ISO 14896:2000)

 

Plastiques - Matières premières
des polyuréthannes - Détermination de la teneur
en isocyanate
(ISO 14896:2000)

Kunststoffe - Polyurethanrohstoffe - Bestimmung
des Isocyanatanteils
(ISO 14896:2000)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-06-15. Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídícím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídícímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídící centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                       Ref. č. EN ISO 14896:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Podstata zkoušky................................................................................................................................................................ 7

5          Použití.................................................................................................................................................................................... 7

6          Rušivé vlivy........................................................................................................................................................................... 7

7          Vzorkování............................................................................................................................................................................. 7

8          Podmínky zkoušení............................................................................................................................................................. 7

9          Chemikálie........................................................................................................................................................................... 7

10        Zkušební zařízení................................................................................................................................................................ 8

11        Metoda A - Toluen/Dibutylamin s vodnou HCl............................................................................................................... 8

12        Metoda B - Toluen/TCB/DBA s methanolickou HCl.................................................................................................... 11

Příloha ZA (normativní)  Normativní odkazy na mezinárodní publikace a na jim příslušející evropské publikace..... 14


Strana 5

Předmluva

Text mezinárodní normy připravený technickou komisí ISO/TC 61 „Plasty“ Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat jako evropská norma technickou komisí CEN/TC 249 „Plasty“, jejíž sekretariát zajišťuje IBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2002.

Tato evropská norma nahrazuje EN ISO 9369:1997.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 14896:2000 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

POZNÁMKA Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich odpovídajícími evropskými publikacemi jsou uvedeny v příloze ZA (normativní).


Strana 6

VAROVÁNÍ Osoby používající tuto normu by měly být obeznámeny s běžnou laboratorní praxí. Není účelem této normy postihnout všechna případná rizika spojená s jejím používáním. Je povinností uživatele, aby učinil veškerá opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zabezpečil dodržování národních regulačních předpisů.

1 Předmět normy

Tato norma předepisuje dvě metody stanovení obsahu izokyanátů v aromatických izokyanátech používaných jako surovina při přípravě polyurethanů. Metoda A se přednostně používá pro čistý toluendiizokyanát (TDI), methylen-bis-(4-fenylizokyanát) (MDI) a jejich prepolymery. Metoda B se používá pro čisté, surové nebo modifikované izokyanáty na bázi toluendiizokyanátu, methylen-bis-(4-fenylizokyanátu) a polymethylenpolyfenylizokyanátu. Rovněž může být použita pro izomerní směsi toluendiizokyanátu, methylen-bis-(4-fenylizokyanátu) a polymethylenpolyfenylizokyanátu. Pokud se předem prokáže vhodnost některé z metod, mohou být tímto způsobem analyzovány i jiné aromatické izokyanáty. Metody nejsou vhodné pro blokované izokyanáty.-- Vynechaný text --