ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 83.080.10 Říjen 2009

Plasty – Suroviny pro polyurethany –
Stanovení obsahu izokyanátu

ČSN
EN ISO 14896

64 2420

idt ISO 14896:2009

Plastics – Polyurethane raw materials – Determination of isocyanate content

Plastiques – Matières premières des polyuréthannes – Détermination de la teneur en isocyanate

Kunststoffe – Polyurethanrohstoffe – Bestimmung des Isocyanatanteils

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14896:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14896:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14896 (64 2420) z května 2002.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

V porovnání s EN ISO 14896:2002 obsahuje tato norma navíc přípustné varianty metody B.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 385zavedena v ČSN EN ISO 385 (70 4129) Laboratorní sklo – Byrety

ISO 648zavedena v ČSN EN ISO 648 (70 4122) Laboratorní sklo – Nedělené pipety

ISO 3696zavedena v ČSN ISO 3696 (68 4051) Jakost vod pro analytické účely – Specifikace a zkušební metody

ISO 4787 (neq)zavedena v ČSN 70 4101 (70 4101) Laboratorní sklo – Zásady používání odměrného skla

ISO 4788zavedena v ČSN EN ISO 4788 (70 4102) Laboratorní sklo – Odměrné válce dělené

ISO 6353-1zavedena v ČSN ISO 6353-1 (65 0315) Činidla pro chemické rozbory – Část 1: Všeobecné zkušební metody

ISO 6353-2zavedena v ČSN ISO 6353-2 (65 0315) Činidla pro chemické rozbory – Část 2: Specifikace – První řada

ISO 6353-3zavedena v ČSN ISO 6353-3 (65 0315) Činidla pro chemické rozbory – Část 3: Specifikace – Druhá řada

ISO 14898:1999dosud nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Institut pro testování a certifikaci a.s., Zlín, IČ 47970381, Ing. Martina Pavlínková, Kloknerův ústav ČVUT, Praha, IČ 68407700, Ing. Miroslav Černý, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 52 Plasty

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Marie Chalupová

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 14896
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Únor 2009

ICS 83.080.10 Nahrazuje EN ISO 14896:2001

Plasty – Suroviny pro polyurethany – Stanovení obsahu izokyanátu
(ISO 14896:2009)

Plastics – Polyurethane raw materials – Determination of isocyanate content
(ISO 14896:2009) 

Plastiques – Matières premières
des polyuréthannes – Détermination de la teneur
en isocyanate
(ISO 14896:2009)

Kunststoffe – Polyurethanrohstoffe – Bestimmung
des Isocyanatanteils
(ISO 14896:2009)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2009-01-19.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2009 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 14896:2009 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 14896:2009) byl vypracovaný technickou komisi ISO/TC 61 „Plasty“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 249 „Plasty“, jejíž sekretariát zajišťuje NBN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2009 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2009.

Upozorňuje se na možnost, že na některé součásti tohoto dokumentu se mohou vztahovat patentová práva. CEN (a/nebo CENELEC) nezodpovídá za identifikování některých nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 14896:2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 14896:2009 byl schválen CEN jako EN ISO 14896:2009 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Podstata zkoušky 7

4.1 Metoda A 7

4.2 Metoda B 7

5 Použití 7

6 Rušivé vlivy 7

7 Vzorkování 7

8 Podmínky zkoušení 7

9 Chemikálie 7

10 Zkušební zařízení 8

11 Metoda A – Toluen/Dibutylamin s vodnou HCl 8

11.1 Postup stanovení 8

11.2 Vyjádření výsledků 9

11.3 Preciznost (Shodnost) a systematická chyba 10

11.4 Protokol o zkoušce 10

12 Metoda B – Toluen/TCB/DBA s methanolickou HCl 10

12.1 Postup stanovení 10

12.2 Vyjádření výsledků 11

12.3 Preciznost (Shodnost) a systematická chyba 12

12.4 Protokol o zkoušce 12

UPOZORNĚNÍ Osoby používající tento dokument by měly být obeznámeny s běžnou laboratorní praxí. Účelem tohoto dokumentu není postihnout všechna případná rizika spojená s jejím používáním. Uživatel této normy zodpovídá za to, aby učinil všechna příslušná opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví a splnil všechny národní zákonné podmínky.

1 Předmět normy

Tato norma předepisuje dvě metody stanovení obsahu izokyanátů v aromatických izokyanátech používaných jako surovina při přípravě polyurethanů. Metoda A se přednostně používá pro čistý toluendiizokyanát (TDI), methylen-bis-(4-fenylizokyanát) (MDI) a jejich prepolymery. Metoda B se používá pro čisté, surové nebo modifikované izokyanáty na bázi toluendiizokyanátu, methylen-bis-(4-fenylizokyanátu) a polymethylenpo-lyfenylizokyanátu. Rovněž může být použita pro izomerní směsi toluendiizokyanátu, methylen-bis-(4-fenyl-izokyanátu) a poly-
methylenpolyfenylizokyanátu. Pokud se předem prokáže vhodnost některé z metod, mohou být tímto způsobem analyzovány i jiné aromatické izokyanáty. Metody nejsou vhodné pro blokované izokyanáty.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.