ČESKÁ NORMA

MDT 541.427.32:725.384

Září 1995

Hořlavé kapaliny
PLNĚNÍ A STÁČENÍ
VÝDEJNÍ ČERPACÍ STANICE

ČSN 65 0202


 

 

 

Flammable Liquids. Filling and pumping. Filling stations

Liquides combustibles. Remplissage et soutirage. Stations de remplissage

Brennbare Flüssigkeiten. Lagerung und Abfüllung. Tankstellen

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1992 Sb., o československých normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná na základě požadavku Českého úřadu bezpečnosti práce.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

1

Předmět normy

4

2

Termíny a definice

4

3

Všeobecně

5

4

Plnění a stáčení

6

4.1

Plnění a stáčení cisternových vozidel a cisternových kontejneru

6

4.2

Plnění a stáčení vnitrozemských plavidel

7

5

Technická zařízení

8

6

Technické požadavky

8

6.1

Stavební řešení

8

6.2

Manipulační plochy, záchytné a havarijní jímky

8

6.3

Větrání a odsávání

9

6.4

Odstupové vzdálenosti

9

7

Čerpací stanice pohonných hmot

10

7.1

Požární úseky

10

7.2

Stavební řešení

11

7.3

Technická zařízení čerpacích stanic

11

7.4

Zařízení pro protipožární zásah

12

8

Provozní požadavky

12

Příloha A (normativní) Zařazení prostoru u výdejních stojanu

14

Příloha B (normativní) Výdejní stojany. Konstrukční požadavky

21

Příloha C (normativní) Zařazení prostoru v okolí odvzdušňovacích otvoru nádrží letadel

25

Příloha D (informativní) Souvisící právní a jiné předpisy

27

 

Ó Český normalizační institut, 1995
17758


Strana 2

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 01 8012 Bezpečnostní značky a tabulky

ČSN 01 8013 Požární tabulky

ČSN 13 6651 Neprubojné pojistné armatury. Základní ustanovení

ČSN 33 0300 Elektrotechnické předpisy. Druhy prostředí pro elektrická zařízení

ČSN EN 50020 Nevýbušná elektrická zařízení. Jiskrová bezpečnost „i" (33 0380)

ČSN EN 50039 Nevýbušná elektrická zařízení. Jiskrově bezpečné elektrické systémy (33 0381)

ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2030 Elektrotechnické předpisy. Ochrana před nebezpečnými účinky statické elektřiny

ČSN 33 2031 Ověřování a provoz technologických zařízení a letadel s ohledem na nebezpečné účinky statické elektřiny

ČSN 33 2044 Elektrotechnické předpisy. Označování materiálu a výrobku s ověřenými elektrostatickými vlastnostmi

ČSN 33 2320 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynu a par

ČSN 34 1382 Zkoušení elektrostatických vlastností materiálu a výrobku

ČSN 63 5203 Zkoušení pryžových a plastových hadic. Zkouška zkušebním přetlakem statickým

ČSN 63 5204 Zkoušení pryžových a plastových hadic. Stanovení poruchového přetlaku

ČSN 63 5208 Zkoušení pryžových a plastových hadic. Stanovení rozměrových změn při zatížení přetlakem

ČSN 63 5213 Zkoušení pryžových a plastových hadic. Stanovení odolnosti proti nízkým teplotám

ČSN 63 0607 Plasty. Ohybová zkouška

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady

ČSN 65 7991 Ropné výrobky. Topné oleje. Technické požadavky

ČSN 73 0804  Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty

ČSN 73 0865 Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledu stropu a střech

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou

ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování

ČSN 75 6551 Čistění odpadních vod s obsahem ropných látek

ISO 1210 Plasty. Stanovení hořlavých vlastností plastu na malých vzorcích s použitím malého plamene (dosud nezavedena)

 

Další souvisící normy

ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi. Předpisování, provádění, kontrola jakosti a údržba

ČSN 03 8374 Zásady protikorozní ochrany podzemních kovových zařízení

ČSN 06 1008 Požární bezpečnost lokálních spotřebiču a zdroju tepla

ČSN 13 0015 Potrubí a armatury. Jmenovité světlosti

ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny

ČSN 32 5700 Požární ustanovení pro instalaci topidel na vnitrozemských plavidlech

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (33 0330)


Strana 3

ČSN EN 50014 Nevýbušná elektrická zařízení. Všeobecné požadavky (33 0370)

ČSN EN 50018 Nevýbušná elektrická zařízení. Pevný závěr (33 0372)

ČSN EN 50019 Nevýbušná elektrická zařízení. Zajištěné provedení „e" (33 0375)

ČSN EN 50028 Nevýbušná elektrická zařízení. Zalití zalévací hmotou „m" (33 0377)

ČSN 33 2310 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení v ruzných prostředích

ČSN 34 1010 Elektrotechnické předpisy  ČSN. Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy  ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 34 3510 Bezpečnostní tabulky a nápisy pro elektrická zařízení

ČSN 65 6064 Ropné výrobky. Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho a Martense

ČSN 65 6212 Ropné výrobky. Metóda stanovenia bodov vzplanutia a horenia v otvorenom tégliku podľa Clevelanda

ČSN 65 6244 Ropné výrobky. Stanovení bodu vzplanutí v otevřeném kelímku podle Marcussona

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0823 Požárně technické vlastnosti hmot. Stupeň hořlavosti stavebních hmot

ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení

ČSN 75 3418 Ochrana povrchových a podzemních vod před znečištěním při dopravě ropy a ropných látek silničními vozdily

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

Bestimmungen über brennbare Flüssigkeiten (TRbF) - November 1990

(Ustanovení pro hořlavé kapaliny - prosinec 1990)

TRbF 111 - Füllstellen, Entleerstellen. Flugfeldbetankung-stellen - November 1990 (Plnicí a stáčecí stanice, letištní tankovací stanice - prosinec 1990)

Mezinárodní řád pro přepravu nebezpečného zboží po železnicích (RID)

Evropská dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Mezinárodní předpisy o dopravě nebezpečných nákladu po vnitrozemských vodních cestách - ADNR

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. Výdejní čerpací stanice z 26. 11. 1984 a ČSN 73 0839 Požární bezpečnost staveb. Servisy a opravny motorových vozidel, čerpací stanice pohonných hmot z 18. 8. 1977

 

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována podle novelizované ČSN 65 0201 a řeší souhrnně požadavky bezpečnosti provozu plnicích a stáčecích stanovišť a stálych čerpacích stanic s výdejními stojany v návaznosti na novelizované normy požární bezpečnosti

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Fyzikálně technický zkušební ústav, Ostrava, IČO 00577880, Ing. Jan Pohludka

MV ČR - HS SPO, Ing. Ivana Karlovská

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Hana Králová


Strana 4

1 Předmět normy

 

Tato norma platí pro projektování nových plnicích a stáčecích stanovišť hořlavých kapalin a topných oleju, výdejních čerpacích stanic s výdejními stojany nebo stáčecími a výdejními bloky, letištních tankovacích stanic a tankovacích stanic pro vnitrozemská plavidla a stanoví základní konstrukční požadavky pro nově konstruované výdejní stojany.

Norma platí pro projektování změn staveb nebo technologických zařízení plnicích a stáčecích stanovišť čerpacích stanic a tankovacích stanic, a to pro měněné části objektu nebo technologických zařízení, přičemž změnou nesmí dojít ke snížení bezpečnosti objektu nebo zařízení.

Pro projektování a provoz drážních objektu plnicích a stáčecích stanovišť a čerpacích stanic pro hořlavé kapaliny platí dále podmínky pro provoz na drahách1).

Tato norma neplatí pro čerpacíc stanice a plnění a stáčení zkapalněných uhlovodíkových plynu2) a pro jiné čerpací stanice než výdejní čerpací stanice hořlavých kapalin a topných oleju s výdejními stojany nebo výdejními bloky.

Požadavky uvedené v této normě se týkají především požární bezpečnosti, bezpečnosti osob a technických zařízení.

 -- Vynechaný text --