ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.080.10                                                                                                                                  Březen 1998

Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 731401

 

 

Design of steel structures

Calcul des structures en acier

Entwurf von Stahltragwerken

 

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 1401 z dubna 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                     51906

 


Strana 2

Obsah

                                                                                                                                                          strana

Předmluva ............................................................................................................................................ 4

1        Předmět normy ........................................................................................................................... 6

2        Normativní odkazy........................................................................................................................ 7

3        Zásady navrhování ....................................................................................................................... 9

3.1     Základní požadavky ..................................................................................................................... 9

3.2     Mezní stavy .............................................................................................................................. 11

3.3     Zatížení .................................................................................................................................... 11

3.4     Vlastnosti materiálů ................................................................................................................... 13

3.5     Podmínky spolehlivosti .............................................................................................................. 13

4        Materiály................................................................................................................................... 14

4.1     Všeobecně................................................................................................................................ 14

4.2     Základní materiál........................................................................................................................ 14

4.3     Svařitelnost oceli........................................................................................................................ 15

4.4     Materiálové vlastnosti za tepla válcované oceli............................................................................... 15

4.5     Odlitky a výkovky....................................................................................................................... 16

4.6     Hodnoty fyzikálních veličin oceli................................................................................................... 16

4.7     Přídavné materiály pro svařování.................................................................................................. 17

4.8     Šrouby a nýty............................................................................................................................ 17

4.9     Návrhové hodnoty pevnosti materiálu a spojů................................................................................. 18

5        Mezní stavy použitelnosti........................................................................................................... 21

5.1     Všeobecně................................................................................................................................ 21

5.2     Pružné průhyby.......................................................................................................................... 21

5.3     Dynamické účinky...................................................................................................................... 24

6        Mezní stavy únosnosti................................................................................................................ 25

6.1     Základní ustanovení.................................................................................................................... 25

6.2     Výpočet vnitřních sil a momentů.................................................................................................. 25

6.3     Klasifikace průřezů..................................................................................................................... 26

6.4     Požadavky na průřezy při plasticitním výpočtu vnitřních sil............................................................. 27

6.5     Požadavky na průřezy při pružnostním výpočtu vnitřních sil............................................................ 34

6.6     Únosnost kompaktních průřezů................................................................................................... 34

6.7     Únosnost štíhlých průřezů........................................................................................................... 39

6.8     Vzpěrná únosnost celistvých prutů............................................................................................... 51

6.9     Vzpěrná únosnost členěných prutů.............................................................................................. 59

7        Spoje........................................................................................................................................ 65

7.1     Všeobecně................................................................................................................................ 65

7.2     Klasifikace spojů podle tuhosti a únosnosti................................................................................... 65

7.3     Šroubové, nýtové a čepové spoje................................................................................................. 65

7.4     Svarové spoje............................................................................................................................. 74

7.5     Hybridní spoje............................................................................................................................ 78

8        Únava........................................................................................................................................ 79

8.1     Všeobecně................................................................................................................................ 79

8.2     Nezbytnost posouzení na únavu.................................................................................................. 79

8.3     Předpoklady výpočtu na únavu..................................................................................................... 79

8.4     Dílčí součinitele spolehlivosti při výpočtu na únavu......................................................................... 80

8.5     Výpočet napětí při namáhání na únavu......................................................................................... 80

8.6     Výpočet únavové pevnosti........................................................................................................... 81

8.7     Výpočet poškození únavou.......................................................................................................... 83

8.8     Posouzení na únavu................................................................................................................... 86


Strana 3

 

9        Navrhování s pomocí zkoušek...................................................................................................... 88

9.1     Všeobecně................................................................................................................................ 88

9.2     Příprava zkoušek........................................................................................................................ 88

9.3     Provádění zkoušek..................................................................................................................... 89

9.4     Vyhodnocení zkoušek................................................................................................................ 89

9.5     Dokumentace o zkouškách......................................................................................................... 89

10      Pokyny pro konstruování............................................................................................................. 90

10.1   Všeobecně................................................................................................................................ 90

10.2   Konstrukční řešení ocelových konstrukcí pozemních staveb........................................................... 90

10.3   Ochrana proti korozi................................................................................................................... 91

11      Zabezpečování a prokazování jakosti............................................................................................ 93

 

Příloha A (informativní) Ověření spolehlivosti ocelové konstrukce pravděpodobnostním výpočtem................ 94

Příloha B (normativní) Ekvivalentní imperfekce tlačených prutů................................................................ 95

Příloha C (normativní) Vzpěrné délky prutů............................................................................................ 96

Příloha D (informativní) Návrhové normálové síly a návrhové ohybové momenty plastické
únosnosti, redukované vlivem smykových sil................................................ 109

Příloha E (normativní) Součinitele vzpěrnosti c..................................................................................... 110

Příloha F (normativní) Pruty namáhané kroucením ............................................................................... 112

Příloha G (normativní) Kritické štíhlosti prutů při příčné a torzní ztrátě stability při ohybu (klopení)............. 114

Příloha H (normativní) Klasifikační tabulky konstrukčních detailů pro výpočet na únavu............................ 120

Příloha J (informativní) Určení únavové pevnosti podle výsledků zkoušek................................................. 133

 


Strana 4

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny oproti ČSN 73 1401: 1995 jsou:

-      zpřesnění údajů o materiálu v souladu s nově zavedenými ČSN EN;

-      zjednodušení některých výpočtů únosnosti průřezů;

-      úpravy formulací týkajících se členěných prutů;

-      formální sjednocení všech vzorců;

-      vypuštění kapitoly a příslušné přílohy věnované křehkému lomu;

-      zestručnění přílohy A.

V této normě je zavedena nová terminologie, která byla odsouhlasena Technickou normalizační komisí 38 Spolehlivost stavebních konstrukcí k používání ve všech normách týkajících se navrhování stavebních konstrukcí a která zcela neodpovídá normě ČSN 73 0035: 1986 Zatížení stavebních konstrukcí. Dále jsou uvedeny nejčastěji se vyskytující změněné termíny:

dříve:

nyní:

výpočtový

návrhový

parciální

dílčí

normová hodnota

charakteristická hodnota

součinitel zatížení gf

dílčí součinitel spolehlivosti zatížení gF

první skupina mezních stavů

mezní stavy únosnosti

druhá skupina mezních stavů

mezní stavy použitelnosti

V době vydání této normy platí normy jako je například ČSN 73 6205: 1984 Navrhování ocelových mostních konstrukcí a ČSN 73 1404: 1985 Navrhování ocelových konstrukcí vodohospodářských staveb, které přímo navazovaly na ČSN 73 1401 z roku 1984. Až do revize těchto norem lze proto v nezbytných souvislostech používat jednotlivá ustanovení ČSN 73 1401 z roku 1984.

 

Obdobné zahraniční (evropské) normy

AISC

Load and Resistance Factor Design. Specification for Structural Steel Buildings (Navrhování ocelových konstrukcí pozemních staveb podle mezních stavů)

BS 5950

Structural Use of Steelwork in Buildings (Navrhování ocelových konstrukcí pozemních staveb)

DIN 18800

Stahlbauten (Ocelové konstrukce)

ENV 1993-1-1

Design of Steel Structures. Part 1-1: General Rules - General Rules and Rules for Buildings (Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby)

STN 73 1401

Navrhovanie oceľových konštrukcií

 

Porovnání s evropskou normou

Tato norma je v podstatné míře sjednocena s předběžnou evropskou normou ENV 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1.1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Předběžná norma ENV 1993-1-1 je zavedena v ČSN P ENV 1993-1-1.


Strana 5

Vypracování normy

Zpracovatel: Konsorcium NORMY OK Frýdek-Místek, IČO 12664731, Prof. Ing. Jiří Studnička, DrSc.

Technická normalizační komise: TNK 35 Ocelové konstrukce

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Plachá


Strana 6

1  Předmět normy

Tato norma navazuje na ČSN 73 0031 a platí pro navrhování a posuzování ocelových konstrukcí staveb pozemních, průmyslových a inženýrských, pro jejichž zatížení platí ČSN 73 0035.

Může být uplatněna i pro navrhování a posuzování ocelových nosných konstrukcí technologických nebo jiných nosných zařízení, pokud jejich provozní podmínky a konstrukční tvary jsou obdobné jako u staveb a pokud splňují dále uvedené předpoklady.

Normu lze použít na ověření spolehlivosti stávajících konstrukcí výše uvedených typů a při navrhování jejich rekonstrukcí při současném uplatnění ustanovení ČSN 73 0038.

Normu nelze použít pro navrhování ocelových konstrukcí z materiálu o tloušťce menší než 4 mm a pro konstrukce vystavené teplotám vyšším než 100 °C.

Ustanovení této normy platí za těchto předpokladů:

-      konstrukce jsou navrhovány příslušně kvalifikovanými a zkušenými osobami;

-      je zajištěn dohled a kontrola jakosti při výrobě i při montáži;

-      výrobu a montáž provádějí osoby s příslušnou odborností a zkušeností;

-      stavební materiály a výrobky se používají podle ustanovení této normy nebo podle ustanovení příslušných předpisů pro materiály nebo výrobky;

-      konstrukce se bude náležitě kontrolovat a udržovat;

-      konstrukce bude užívána v souladu s předpoklady návrhu.

S ohledem na požadované funkční vlastnosti konstrukce, na způsob výroby a na požadovanou přesnost výroby se ocelové konstrukce zařazují do výrobních skupin podle ČSN 73 2601.-- Vynechaný text --