ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.060.40                                                                                                                                     Únor 2003

Volně stojící průmyslové komíny -
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
EN 13084-1

73 4220

 

Free-standing industrial chimneys - Part 1: General raquirements

Cheminées auto-portantes - Partie 1: Exigences générales

Freistehende Shornsteine - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13084-1:2000. Evropská norma EN 13084-1:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13084-1:2000. The European Standard EN 13084-1:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13084-1 (73 4220) z prosince 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          66088
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 13084-1:2001 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 13084-1 z prosince 2001 převzala EN 13084-1:2000 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 287-1 zavedena v ČSN EN 287-1 (05 0711) Svařování - Zkoušky svařečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli

EN 288-1 zavedena v ČSN EN 288-1 (05 0311) Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 1: Všeobecná pravidla pro tavné svařování

EN 719 zavedena v ČSN EN 719 (05 0330) Svařečský dozor - Úkoly a odpovědnosti

EN 729-2 zavedena v ČSN EN 729-1 (05 0331) Požadavky na jakost při svařování - Tavné svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost

EN 1443 zavedena v ČSN EN 1443:2000 (73 4200) Komínové konstrukce - Všeobecné požadavky

ENV 1991-1 zavedena v ČSN P ENV 1991-1 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 1: Zásady navrhování, nahrazena EN 1990:2002 (připravuje se její zavedení)

ENV 1991-2-1 zavedena v ČSN P ENV 1991-2-1 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení

ENV 1991-2-4 zavedena v ČSN P ENV 1991-2-4 (73 0035) Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-4: Zatížení konstrukcí - Zatížení větrem

ENV 1993-3-2 zavedena v ČSN P ENV 1993-3-2 (73 1432) Navrhování ocelových konstrukcí - Část 3-2: Věže, stožáry a komíny - Komíny

ENV 1998-3 nezavedena

prEN 13084-2:1998 nahrazena EN 13084-2:2001 zavedena v ČSN EN 13084-2 (73 4220) Volně stojící komíny - Část 2: Betonové komíny

prEN 13084-4:1998 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 13084-5:1998 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 13084-6:1999 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

prEN 13384-1:1998 nezavedena, po schválení tohoto návrhu bude převzata příslušná EN

Souvisící ČSN

ČSN EN 1443:2000 (73 4200) Komínové konstrukce - Všeobecné požadavky

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Vypracování normy

Zpracovatel: TZÚS Praha, s.p., IČO 00015679, Ing. Jiří Šefc

Technická normalizační komise: TNK 105 Komíny

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslava Syrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN 13084-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                   Srpen 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 91.060.40

Volně stojící průmyslové komíny - Část 1: Všeobecné požadavky

Free-standing industrial chimneys - Part 1: General requirements

 

Cheminées auto-portantes - Partie 1: Exigences
générales

Freistehende Shornsteine - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-08-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky         Ref. č. EN 13084-1:2000 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

            Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 7

4          Požadavky na provedení: Všeobecný návrh................................................................................................................... 8

4.1       Materiály................................................................................................................................................................................ 8

4.2       Spaliny - rozvaha................................................................................................................................................................. 8

4.2.1    Všeobecně .......................................................................................................................................................................... 8

4.2.2    Návrhové parametry ........................................................................................................................................................... 8

4.2.3    Výpočty tepelných toků ....................................................................................................................................................... 9

4.2.4    Výpočty proudění ............................................................................................................................................................... 11

4.2.5    Chemické napadení ........................................................................................................................................................ 11

4.3       Vlivy na životní prostředí.................................................................................................................................................... 13

4.3.1    Hluk ..................................................................................................................................................................................... 13

4.3.2    Teplota ................................................................................................................................................................................ 13

4.3.3    Ochrana proti padajícímu ledu ...................................................................................................................................... 13

4.3.4    Plynotěsnost ...................................................................................................................................................................... 13

4.4       Izolace.................................................................................................................................................................................. 14

4.5       Ventilace.............................................................................................................................................................................. 14

4.6       Ochranné povlaky.............................................................................................................................................................. 14

4.7       Základ.................................................................................................................................................................................. 14

4.8       Příslušenství....................................................................................................................................................................... 15

4.8.1    Přístup ................................................................................................................................................................................ 15

4.8.2    Ochrana před bleskem ................................................................................................................................................... 15

4.8.3    Letecký výstražný systém ................................................................................................................................................ 16

4.8.4    Přídavná zařízení a konstrukce ...................................................................................................................................... 16

5          Požadavky na provedení: Konstrukční návrh................................................................................................................ 16

5.1       Základní zásady návrhu.................................................................................................................................................... 16

5.2       Zatížení................................................................................................................................................................................ 17

5.2.1    Všeobecně ......................................................................................................................................................................... 17

5.2.2    Stálá zatížení ...................................................................................................................................................................... 17

5.2.3    Nahodilá zatížení .............................................................................................................................................................. 17

5.2.4    Mimořádná zatížení .......................................................................................................................................................... 18

5.3       Tvarové nepřesnosti......................................................................................................................................................... 19

5.4       Základ ................................................................................................................................................................................. 19

5.5       Vložky................................................................................................................................................................................... 19

6          Stavební činnosti............................................................................................................................................................... 19

7          Kontrola a údržba.............................................................................................................................................................. 19

8          Přístrojové vybavení........................................................................................................................................................... 19

Příloha A (normativní) Výpočet proudění spalin ...................................................................................................................... 21

Příloha B (informativní) Stavební činnosti ................................................................................................................................ 33


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisi CEN/TC 297 „Volně stojící průmyslové komíny“ jejíž sekretariát byl zřízen při DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Příloha A je normativní. Příloha B je informativní.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato evropská norma se zabývá všeobecnými požadavky a základními prováděcími kritérii pro návrh a stavbu všech typů průmyslových, volně stojících komínů včetně jejich vložek. Komín může být také považován za volně stojící, jestliže je kotvený nebo z boku podepřený, nebo jestliže stojí na jiné konstrukci.

Komíny, které jsou připevněny k vnějšímu povrchu budov, jsou považovány za volně stojící v souladu s touto evropskou normou v případě, že je splněno nejméně jedno z následujících kritérií:

      vzdálenost mezi bočními podpěrami je větší než 4 m;

      volná výška nad horním uchycením je větší než 3 m;

      vodorovná vzdálenost mezi budovou a vnějším povrchem komína je větší než 1 m.

Komíny, které jsou připevněny na volně stojící stožáry jsou považovány za volně stojící.

Stavební návrh volně stojících komínů bere do úvahy provozní podmínky a jiná zatížení pro ověření mechanické odolnosti, stability a bezpečnosti při používání. Detailní požadavky, vztahující se ke specializovanému návrhu, jsou uvedeny v normách pro betonové komíny, ocelové komíny a vložky.

POZNÁMKA V dalších částech norem řady 13084 budou uvedena pravidla, kde u volně stojících komínů mohou být použity komínové výrobky v souladu s EN 1443 (a s normami výrobků, které se k ní vztahují).-- Vynechaný text --