ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.40; 59.080.60; 97.150 Listopad 2010

Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň –
Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla

ČSN
EN ISO 9239-1

73 0888

idt ISO 9239-1:2010

Reaction to fire tests for floorings – Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source

Essais de réaction au feu des revêtements de sol – Partie 1: Détermination du comportement au feu à l’aide d’une source de chaleur rayonnante

Prüfungen zum Brandverhalten von Bodenbelägen – Teil 1: Bestimmung des Brandverhaltens bei Beanspruchung mit einem Wärmestrahler

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9239-1:2010. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9239-1:2010. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9239-1 (73 0888) ze září 2003.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Oproti původní normě dochází k drobným změnám, doplněním a zpřesněním stanovení reakce podlahových krytin na oheň.

Informace o citovaných normativních dokumentech

ISO 554zavedena v ČSN ISO 554 (03 8803) Standardní prostředí pro aklimatizaci a/nebo zkoušení – Specifikace

ISO 13943zavedena v ČSN EN ISO 13943 (73 0801) Požární bezpečnost – Slovník

ISO 14697nezavedena

ISO 14934-3nezavedena

EN 13238zavedena v ČSN EN 13238 (73 0859) Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň – Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů

IEC 60584-1zavedena v ČSN EN 60584-1 (25 8331) Termoelektrické články – Část 1: Referenční tabulky

Souvisící ČSN

ČSN EN 13501-1+A1 (73 0860)Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

Souvisící právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a navazující právní předpisy, kterými se provádějí některá ustanovení tohoto zákona

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vypracování normy

Zpracovatel: PAVUS, a. s., Centrum technické normalizace pro požární ochranu, IČ 60193174, Ing. Mirko Louma, Ing. Jaroslav Dufek

Technická normalizační komise: TNK 27 Požární bezpečnost staveb

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Radek Špaček

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 9239-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2010

ICS 13.220.40; 59.080.60; 97.150 Nahrazuje EN ISO 9239-1:2002

Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň –
Část 1: Stanovení chování
při hoření užitím zdroje sálavého tepla
(ISO 9239-1:2010)

Reaction to fire tests for floorings –
Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source
(ISO 9239-1:2010) 

Essais de réaction au feu des revêtements de sol – Partie 1: Détermination du comportement
au feu à l’aide d’une source de chaleur rayonnante
(ISO 9239-1:2010)

Prüfungen zum Brandverhalten von Bodenbelägen – Teil 1: Bestimmung des Brandverhaltens
bei Beanspruchung mit einem Wärmestrahler
(ISO 9239-1:2010)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2010-05-19.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2010 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 9239-1:2010 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 9239-1:2010) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 92 „Požární bezpečnost“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 127 „Požární bezpečnost staveb“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2010 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2010.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 9239-1:2002.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text normy ISO 9239-1:2010 byl schválen CEN jako EN ISO 9239-1:2010 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Princip 8

5 Zařízení 8

5.1 Všeobecně 8

5.2 Zkušební komora 8

5.3 Držák zkušebního tělesa 8

5.4 Posuvná plošina 9

5.5 Ocelové měřítko 9

5.6 Plynový radiační panel 9

5.7 Zkušební hořák 9

5.8 Odsávací zařízení 9

5.9 Anemometr 9

5.10 Radiační pyrometr 9

5.11 Termoelektrické články 9

5.12 Radiometr 10

5.13 Kontrolní zkušební těleso 10

5.14 Záznamové zařízení 10

5.15 Časoměrné zařízení 10

5.16 Měření kouře 10

6 Zkušební těleso 10

6.1 Počet 10

6.2 Podklad 10

6.3 Lepidlo 10

6.4 Podkladní vrstva 10

6.5 Desky 10

6.6 Volně kladená podlahová krytina 10

6.7 Mytí a čištění 11

6.8 Zkouška pro klasifikaci 11

7 Kondicionování 11

8 Zkušební postup 11

8.1 Kalibrační postup 11

8.2 Normový zkušební postup 12

9 Vyjádření výsledků 13

10 Protokol o zkoušce 13

Příloha A  (normativní) Měření kouře 23

Příloha B  (informativní) Shodnost zkušební metody 25

Příloha C  (informativní) Přívody plynu a vzduchu 26

Bibliografie 27

Úvod

Měření podle metodiky uvedené v této části ISO 9239 poskytují základ pro hodnocení jednoho z aspektů chování podlahových krytin při působení požáru. Zavedený sálavý tok simuluje úrovně tepelné radiace, které pravděpodobně dopadají na podlahu chodby, jejíž horní povrch je zahříván plameny nebo horkými plyny, případně obojím, během raného stádia rozvoje požáru ve vedlejší místnosti nebo úseku, za podmínek šíření plamene proti směru proudění vzduchu.

Bezpečnostní upozornění

Má se pamatovat na možnost výbuchu plynu ve zkušební komoře. Na panel systému přívodu plynu se má instalovat vhodná ochrana, odpovídající osvědčené praxi. Musí zahrnovat alespoň:

Všechny osoby zabývající se řízením a prováděním této zkoušky musí věnovat pozornost tomu, že požární zkoušky mohou být nebezpečné a že při nich existuje nebezpečí uvolňování toxických a/nebo škodlivých plynů a kouře. Provozní nebezpečí může vzniknout i během zkoušení zkušebních těles a při likvidaci zbytků po zkoušce.

Mají se zhodnotit všechna možná nebezpečí a rizika pro zdraví, určit a zajistit potřebná bezpečnostní opatření. Mají se vydat písemné bezpečnostní pokyny. Příslušní pracovníci mají být patřičně vyškoleni. Má být zajištěno, aby pracovníci zkušebny trvale dodržovali písemné bezpečnostní pokyny.

1 Předmět normy

Tato část ISO 9239 stanoví metodu pro hodnocení chování při hoření vyvolaném opačným proudem vzduchu a šíření plamene po vodorovně uložených podlahových krytinách, vystavených radiačnímu tepelnému toku působícím v určitém sklonu ve zkušební komoře po zapálení řízeným plamenem hořáku. Příloha A uvádí podrobnosti pro případné hodnocení vývinu kouře.

Tato metoda platí pro všechny typy podlahových krytin, například textilní koberce, korkové, dřevěné, pryžové a plastové podlahové krytiny, i pro jejich povlaky. Výsledky získané touto metodou vyjadřují chování podlahových krytin, včetně jakýchkoliv použitých podkladů. Výsledky zkoušky mohou ovlivnit modifikace podkladové vrstvy, připevnění k podkladu, podložky nebo jiné změny podlahových krytin.

Tato část ISO 9239 se používá pro všechna měření a popisy vlastností podlahových krytin v reakci na teplo a plameny v řízených laboratorních podmínkách. Norma se nemá používat samostatně pro popis nebo hodnocení požárního nebezpečí nebo požárního rizika podlahových krytin v podmínkách skutečného požáru.

Informace o shodnosti zkušební metody jsou uvedeny v příloze B.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.