ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.030.99; 55.020                                                                                                                             Září 2001

Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování
a biodegradaci - Zkušební schéma
a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu

ČSN
EN 1343277 0153

 

Packaging - Requirements for packaging recoverable through composting and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging

Emballage - Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation - Programme d'essai et critères d'évaluation de l'acceptation finale des emballages

Verpackung - Anforderungen an die Verwertung von Verpackungen durch Kompostierung und biologischen Abbau - Prüfschema und Bewertungskriterien für die Einstufung von Verpackungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13432:2000. Evropská norma EN 13432:2000 má status české technické normy.

This Standard is the Czech version of the European Standard EN 13432:2000. The European Standard EN 13432:2000 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62608
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 13193:2000 zavedena v ČSN EN 13193:2001 (77 0003)  Obaly - Obaly a životní prostředí - Terminologie

EN 13427:2000 zavedena v ČSN EN 13427:2001 (77 0145)  Obaly - Požadavky na používání evropských norem pro obaly a odpady z obalů

prEN 13437:1999 nezavedena

prEN 12578 nezavedena

prEN 12880 nezavedena, nahrazena EN 12880:2000

ISO 10634:1995 dosud nezavedena

ISO 11074-1:1996 dosud nezavedena

ISO 11734:1995 dosud nezavedena

ISO 14853 (DIS):1999 nezavedena

ISO/TR 15462:1997 dosud nezavedena

ISO/DIS 15985:1999 nezavedena

ISO 14851:1999 dosud nezavedena

ISO 14852:1999 dosud nezavedena

ISO 14855:1999 dosud nezavedena

ÖNORM S 2201 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jana Lukešová, J.L.LOGISTIKA, Praha, IČO 41814975

Technická normalizační komise: TNK 78 Obaly a balení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 13432
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Září 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.030.99; 55.020

Obaly - Požadavky na obaly využitelné ke kompostování a biodegradaci - Zkušební schéma a kritéria hodnocení pro konečné přijetí obalu

Packaging - Requirements for packaging recoverable through composting
and biodegradation - Test scheme and evaluation criteria for the final acceptance of packaging

 

Emballage - Exigences relatives aux emballages valorisables par compostage et biodégradation - Programme d'essai et critères d'évaluation de l'acceptation finale des emballages

Verpackung - Anforderungen an die Verwertung von Verpackungen durch Kompostierung und biologischen Abbau - Prüfschema und Bewertungskriterien für die Einstufung von Verpackungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-06-04.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky,
za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoli                              Ref. č. EN 13432:2000 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Úvod .................................................................................................................................................................................................. 6

1 ........ Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2 ........ Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3 ........ Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4 ........ Požadavky............................................................................................................................................................................. 7

5 ........ Uspořádání zkušebního schématu................................................................................................................................. 9

6 ........ Laboratorní zkoušky biodegradability.............................................................................................................................. 9

7 ........ Stanovení rozpadu.............................................................................................................................................................. 9

8 ........ Jakost výsledného kompostu......................................................................................................................................... 10

Příloha A (normativní) Kritéria hodnocení................................................................................................................................. 11

Příloha B (informativní) Schéma postupu pro hodnocení organické využitelnosti obalu................................................. 13

Příloha C (normativní) Doporučený formát seznamu kontrolních otázek pro posuzování shody................................... 18

Příloha D (informativní) Nezbytné předpoklady kompostu a jeho jakost při hodnocení kompostování obalů............. 19

Příloha E (normativní) Stanovení ekotoxických vlivů na vyšší rostliny................................................................................... 20

Příloha Z (informativní) Ustanovení této evropské normy odpovídající základním požadavkům

nebo jiným ustanovením........................................................................................................................................... 21

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 22


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC 261 „Obaly“, jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnicím EU je uveden v informativní příloze Z, která je nedílnou součástí této normy.

Tato norma je součástí řady norem a zpráv vypracovaných na základě mandátu M 200 3. Rev., uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje směrnici Evropské Rady a parlamentu o obalech a odpadech z obalů (94/62/EU). Postup pro použití této normy v návaznosti na ostatní mandátové normy a zprávy stanovuje EN 13427.

Tato norma obsahuje normativní přílohy A, a E a informativní přílohy B, C, D a Z.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2001 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu,
je nutno zrušit nejpozději do března 2001.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Směrnice o obalech a odpadech z obalů (94/62/EU) stanovuje požadavky na obal, jejichž splnění je nezbytné pro to, aby byl obal považován za využitelný. Tato norma tyto požadavky rozvádí s ohledem na organické využití. Evropská norma EN 13427:2000 stanovuje postup pro společné použití této normy
se čtyřmi dalšími normami na podporu tvrzení, že obal, který má být uveden na trh, splňuje základní požadavky podle dané směrnice.

Účelem obalu je zajistit vnitřní uložení, ochranu, manipulaci, dodávku a prezentaci výrobků. Organické využití použitého obalu je jednou z několika volitelných možností využití obalu v průběhu jeho souhrnného životního cyklu. Aby se šetřily zdroje a co nejvíce omezilo množství odpadů, měl by se celý systém, jehož jsou obaly součástí, optimalizovat. To zahrnuje prevenci vzniku odpadu z obalů, rovněž jako jeho opakované použití a využití.

Tato evropská norma předkládá postup pro vlastní posuzování při rozhodování o tom, zda byly splněny požadavky podle této normy. Pojetí této normy je podobné systémovým normám, jako jsou normy řady EN ISO 9000 a EN ISO 14000.

Jednou možností vedoucí ke snižování a recyklaci odpadu z obalů je organické využití obalů a obalových materiálů, ke kterému patří aerobní kompostování a anaerobní biologické zplyňování obalů v komunálních nebo průmyslových zařízeních pro biologickou úpravu odpadu. Využíváním těchto biologických technologií lze v tomto ohledu plnit cíle směrnice 94/62/EU Evropského parlamentu a Rady o obalech a obalových odpadech (Brusel, 5. prosince 1994).

1 Předmět normy

Tato evropská norma stanovuje požadavky a postupy pro určení kompostovatelnosti a možnosti anaerobní úpravy obalů a obalových materiálů pomocí čtyř následujících charakteristik:

1)         biodegradabilita;

2)         rozpad v průběhu biologické úpravy;

3)         ovlivnění procesu biologické úpravy a

4)         účinnost na jakost výsledného kompostu.

Pokud se týká obalu složeného z různých součástí, z nichž některé jsou kompostovatelné a jiné ne, sám obal jako celek kompostovatelný není. Avšak, je-li možné součásti před zneškodněním snadno ručně oddělit, lze tyto kompostovatelné součásti, jakmile jsou oddělené od nekompostovatelných, považovat
za schopné kompostování a mohou být jako takové zpracovány.

Tato evropská norma zahrnuje kompostovatelnost obalu samotného, ale netýká se nařízení, která mohou platit v souvislosti s kompostovatelností jakýchkoli zbytků náplně.

Tato evropská norma uvádí opatření pro získávání informací o zpracování obalu v řízených provozech pro úpravu odpadu, ale nebere v úvahu obalový odpad, který může skončit mimo jakoukoli kontrolu v okolním prostředí, např. jako zahozený obal.

Základní vztahy mezi touto evropskou normou a čtyřmi dalšími (mandátovými) evropskými normami
na obaly a jednou (mandátovou) zprávou CEN specifikuje EN 13427:2000.-- Vynechaný text --