ČESKÁ NORMA

MDT 614.8:331.456:62-783.61

Listopad 1994

Bezpečnost strojních zařízení
NEJMENŠÍ MEZERY K ZAMEZENÍ
STLAČENÍ ČÁSTÍ LIDSKÉHO TĚLA

ČSN
EN 349

83 3211

 

 

 

Safety of machinery. Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

Sécurité des machines. Ecartements minimaux pour prévenir les risques d'écrasement de parties du corps humain

Sicherheit von Maschinen. Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen

 

Tato národní norma je identická s EN 349:1993 a je vydána se souhlasem

CEN

Rue de Stassart

1050 Bruxelles

Belgium.

 

This national standard is identicial with EN 349:1993 and is published with the permission of CEN

Rue de Stassart

1050 Bruxelles

Belgium.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

EN 292-1   zavedena v ČSN EN 292-1 Bezpečnost strojních zařízení. Všeobecné zásady pro projektování. Část 1: Základní terminologie a metodologie (83 3001).

EN 292-2   zavedena v ČSN EN 292-2 Bezpečnost strojních zařízení. Všeobecné zásady pro konstrukci. Část 2: Technické principy a specifikace (83 3001).

EN 294   zavedená v ČSN EN 294 Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k nebezpečným místům horními končetinami (83 3212).

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha, IČO 025950,

Ing. Miroslav Procházka

Technická normalizační komise: TNK 2 Bezpečnost technických zařízení. Ergonomie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Josef Vašák

 

Ó Český normalizační institut, 1994
16727


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 349

EUROPEAN STANDARD

Duben 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT: 614.8:331.456:62-783.61

 

Deskriptory: safety of machines, accident prevention, hazards, human body, distance, minimum value

 

BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ - NEJMENŠÍ VZDÁLENOSTI K ZAMEZENÍ STLAČENÍ ČÁSTÍ LIDSKÉHO TĚLA

 

Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

Sécurité des machines - Ecartements minimaux pour prévenir les risques d'écrasement de parties du corps humain

Sicherheit von Maschinen - Mindestabstände zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen

 

Tato evropská norma byla organizací CEN přijata 2. 4. 1993. Členové CEN jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této Evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji jsou na vyžádání k obdržení v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízená členem CEN ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační organizace Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart,36 B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CEN/TC114 „Bezpečnost strojů", pracovní skupinou WG2 „Bezpečné vzdálenosti"

 

Tato evropská norma byla zpracována na základě mandátu, který byl CEN udělen Komisí evropských společenství a sekretariátem evropského sdružení volného obchodu a podporuje základní požadavky EC Směrnic.

 

Tato evropská norma musí nabýt statut národní normy vydáním identického překladu nebo jejím vyhlášením nejpozději do října 1993, a národní normy, které jsou s ní v rozporu musí být zrušeny nejpozději v říjnu 1993.

 

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou následující země zavázány převzít tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

0   Úvod

 

Podle EN 292-1, lze všeobecně říci že strojní zařízení je bezpečné, jestliže může vykonávat svoji funkci, může být přepravováno, instalováno, seřizováno, lze na něm provádět údržbu, může být demontováno a vyřazeno z provozu za podmínek uvažovaného použití, aniž by způsobilo zranění nebo poškození zdraví.

 

Jednou z metod, jak se vyhnout riziku stlačení částí lidského těla je použít nejmenší mezery, které jsou uvedeny v této normě.

 

Při stanovení nejmenších mezer je nutné vzít v úvahu hlediska, jako jsou:

-  přístupnost prostorů kde může dojít ke stlačení,

-  antropometrické údaje, která berou do úvahy etnické skupiny, které se pravděpodobně vyskytují v evropských zemích,

-  technická a praktická hlediska.

 

Pokud se budou tato hlediska vzhledem k současnému stavu techniky obsaženému v této normě dále vyvíjet, mohou být tato hlediska dále upřesňována.

 

1   Předmět normy

 

Účelem této normy je umožnit uživateli (např. tvůrcům norem, projektantům strojního zařízení) vyhnout se rizikům vznikajících v prostorech možného stlačení. Norma určuje nejmenší mezery, vztahující se k částem lidského těla a je použitelná tam, kde lze touto metodou dosáhnout odpovídající bezpečnosti.

 

Tato evropská norma je použitelná pouze ke snížení nebezpečí plynoucích z rizik stlačení a není použitelná pro jiná možná rizika, např. riziko naražení, střihu a vtažení.

 

POZNÁMKA - Např. pro rizika naražení, střihu, vtažení musí být přijata dodatečná nebo jiná opatření.

 -- Vynechaný text --