ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.110                                                                                                                                Prosinec 2008

Bezpečnost strojních zařízení -
Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí
lidského těla

ČSN
EN 349+A1

83 3211

 

Safety of machinery - Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

Sécurité des machines - Ecartements minimaux pour prévenir les risques d’écrasement de patties du corps humain

Sicherheit von Maschinen - Mindestabstande zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 349:1993+A1:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 349:1993+A1:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 349 (83 3211) z listopadu 1994.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

82523


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z června 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami !". Vypuštěný text je zobrazen takto „!vypuštěný text"“, opravený nebo text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. Norma obsahuje nové znění přílohy ZA a přílohy ZB.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 292-1:1991 nahrazena EN ISO 12100-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 12100-1:2004 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 1: Základní terminologie, metodologie

EN 292-2 nahrazena EN ISO 12100-2 zavedena v ČSN EN ISO 12100-2 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení - Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci - Část 2: Technické zásady

EN 294:1992 nahrazena EN ISO 13857:2008 zavedena v ČSN EN ISO 13857:2008 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES z 22. června 1998, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, ve znění směrnice 98/79/ES. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze 17. května 2006, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 176/2008 Sb. z 27. května 2008, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, v platném znění (toto nařízení vlády platí od 29.12.2009).

Vypracování normy

Zpracovatel: Václav Svoboda, IČ 15296296

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Ján Chorvát


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                      EN 349+A1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                  Červen 2008

ICS 13.110                                                                                                                  Nahrazuje EN 349:1993

Bezpečnost strojních zařízení -
Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla

Safety of machinery -
Minimum gaps to avoid crushing of parts of the human body

 

Sécurité des machines -
Ecartements minimaux pour prévenir les risques d’écrasement de patties du corps humain

Sicherheit von Maschinen -
Mindestabstande zur Vermeidung des Quetschens von Körperteilen

Tato evropská norma byla schválena CEN 1993-04-02 a obsahuje změnu 1 schválenou CEN 2008-05-18.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky              Ref. č. EN 349:1993+A1:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Citované normativní dokumenty....................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Minimální mezery................................................................................................................................................................ 7

4.1       Metodologie pro použití této evropské normy................................................................................................................ 7

4.2       Hodnoty................................................................................................................................................................................. 8

Příloha A (informativní) Znázornění prostorů stlačení.............................................................................................................. 9

Příloha ZA (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice
EU 98/37/ES
"................................................................................................................................................................. 10

Příloha ZB (informativní) !Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice
EU 2006/42/ES
"............................................................................................................................................................ 11


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 349:1993+A1:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 114 „Bezpečnost strojních zařízení“, která má sekretariát v DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2008.

Tento dokument obsahuje změnu 1, schválenou CEN 2008-05-18.

Tento dokument nahrazuje EN 349:1993.

Začátek a konec textu, který byl nově zaveden nebo pozměněn změnou je v textu uveden označením ! ".

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

!Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativních přílohách ZA a ZB, které jsou nedílnou součástí tohoto dokumentu."

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojené království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

Úvod

Podle EN 292-1, lze všeobecně říci že strojní zařízení je bezpečné, jestliže může vykonávat svoji funkci, může být přepravováno, instalováno, seřizováno, lze na něm provádět údržbu, může být demontováno a vyřazeno z provozu za podmínek uvažovaného použití, aniž by způsobilo zranění nebo poškození zdraví.

Jednou z metod, jak se vyhnout riziku stlačení částí lidského těla je použít nejmenší mezery, které jsou uvedeny v této normě.

Při stanovení nejmenších mezer je nutné vzít v úvahu hlediska, jako jsou:

      přístupnost prostorů kde může dojít ke stlačení;

      antropometrické údaje, která berou do úvahy etnické skupiny, které se pravděpodobně vyskytují v evropských zemích;

      technická a praktická hlediska.

Pokud se budou tato hlediska vzhledem k současnému stavu techniky obsaženému v této normě dále vyvíjet, mohou být tato hlediska dále upřesňována.

1 Předmět normy

Účelem této normy je umožnit uživateli (např. tvůrcům norem, projektantům strojního zařízení) vyhnout se rizikům vznikajících v prostorech možného stlačení. Norma určuje nejmenší mezery, vztahující se k částem lidského těla a je použitelná tam, kde lze touto metodou dosáhnout odpovídající bezpečnosti.

Tato evropská norma je použitelná pouze ke snížení nebezpečí plynoucích z rizik stlačení a není použitelná pro jiná možná rizika, např. riziko naražení, střihu a vtažení.

POZNÁMKA Např. pro rizika naražení, střihu, vtažení musí být přijata dodatečná nebo jiná opatřeni-- Vynechaný text --