ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.140                                                                                                                                       Srpen 2005

Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky -
Část 2: Mechanické bezbečnostní požadavky

ČSN
EN 527-2

91 1105

 

Office furniture - Work tables and desks - Part 2: Mechanical safety requirements

Mobilier de bureau - Tables de travail de bureau - Partie 2: Exigences mécaniques de sécurité

Büromöbel - Büro-Arbeitstische - Teil 2: Mechanische Sicherheitsanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 527-2:2002. Evropská norma EN 527-2:2002 má status české
technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 527-2:2002. The European Standard
EN 527-2:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 527-2 (91 1105) z května 2003.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73705
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 527-2:2002 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 527-2:2003 převzala EN 527-2:2002 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 527-3:2002 zavedena v ČSN EN 527-3:2003 (91 1105) Kancelářský nábytek - Pracovní stoly - Část 3: Metody zkoušení pro stanovení stability a mechanické pevnosti konstrukce

Vypracování normy

Zpracovatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav nábytku, designu a bydlení, IČ 62156489, Ing. Zdeněk Muzikář, Ing. Josef Pacovský

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jan Dvořák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 527-2
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Říjen 2002
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 97.140

Kancelářský nábytek - Pracovní stoly a desky -
Část 2: Mechanické bezbečnostní požadavky

Office furniture - Work tables and desks -
Part 2: Mechanical safety requirements

 

Mobilier de bureau - Tables de travail de bureau -
Partie 2: Exigences mécaniques de sécurité

Büromöbel - Büro-Arbeitstische -
Teil 2: Mechanische Sicherheitsanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN 2002-07-19.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2002 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                    Ref. č. EN 527-2:2002 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Všeobecné požadavky na konstrukci.............................................................................................................................. 6

4          Bezpečnostní požadavky na konstrukci.......................................................................................................................... 6

4.1       Pořadí zkoušek.................................................................................................................................................................... 6

4.2       Požadavky na zkoušení konstrukce................................................................................................................................. 7

4.3       Požadavky na stabilitu........................................................................................................................................................ 7

Příloha A (informativní)  Odchylky typu A..................................................................................................................................... 8


Strana 5

Předmluva

Tento dokument byl vypracován technickou komisí CEN/TC 207 „Nábytek“, jejíž sekretariát řídí IBN/BIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2003 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu je nutno zrušit nejpozději do dunba 2003.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část evropské normy specifikuje mechanické bezpečnostní požadavky na pracovní stoly a desky.

POZNÁMKA V této normě slova „stůl“ a „deska“ mají stejný význam. Pro zjednodušení bude pro zbytek normy používáno pouze slova stůl.

Obdobná norma pro kancelářský úložný nábytek se připravuje. Kancelářské pracovní stoly s úložnou funkcí musí splňovat aplikovatelné požadavky obou norem.-- Vynechaný text --