ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.40 Únor 2009

Zařízení a povrch dětského hřiště –
Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

ČSN
EN 1176-7

94 0515

 

Playground equipment and surfacing – Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation

Équipements et sols d’aires de jeux – Partie 7: Guide d’installation, contrôle, maintenance et utilisation

Spielplatzgeräte und Spielplatzböden – Teil 7: Anleitung für Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1176-7:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1176-7:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1176-7 (94 0515) z prosince 1998.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: VELNOR spol. s r.o., Brno, IČ 44016174, Ing. Eva Velešíková

Technická normalizační komise: TNK 137 Výrobky pro děti

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Soňa Havlů

EVROPSKÁ NORMA EN 1176-7
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Květen 2008

ICS 97.200.40 Nahrazuje EN 1176-7:1997

Zařízení a povrch dětského hřiště –
Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

Playground equipment and surfacing –
Part 7: Guidance on installation, inspection, maintenance and operation

Équipements et sols d’aires de jeux –
Partie 7: Guide d’installation, contrôle, maintenance et utilisation

Spielplatzgeräte und Spielplatzböden –
Teil 7: Anleitung für Installation, Inspektion, Wartung und Betrieb

Tato evropská norma byla schválena CEN 2008-04-25.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2008 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN 1176-7:2008 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Předmluva 5

1 Předmět normy 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Termíny a definice 6

4 Všeobecně 6

5 Instalace 6

6 Kontrola a údržba 6

7 Plán kontrol 7

8 Provoz 7

 

Předmluva

Tento dokument (EN 1176-7:2008) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 136 „Sporty, dětská hřiště a ostatní potřeby a zařízení pro rekreaci“, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do listopadu 2008 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2009.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci libovolného patentového práva nebo všech takových patentových práv.

Tato norma nahrazuje EN 1176-7:1997.

Tato evropská norma sestává z následujících částí:

EN 1176-1 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

EN 1176-2 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

EN 1176-3 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

EN 1176-4 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky

EN 1176-5 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

EN 1176-6 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

EN 1176-7 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz

EN 1176-10 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená zařízení

EN 1176-11 Zařízení a povrch dětského hřiště – Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě

Tato část EN 1176 by neměla být použita samostatně, ale vždy ve spojitosti s EN 1176-1 a EN 1177.

Pro dětská nafukovací zařízení viz:

EN 14960 Dětská nafukovací zařízení – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

Pokyny pro údržbu zcela ohrazených zařízení, viz. EN 1176-10.

Základní změna oproti předcházejícímu vydání EN 1176-7 je, že pokyny uvedené v této části EN 1176 byly aktualizovány vlivem zkušeností z užívání EN 1176-7:1997, např. s odvoláním na výsledky prověrek dalších částí EN 1176.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

1Předmět normy

Tento dokument uvádí pokyny k instalaci, kontrole, údržbě a provozu zařízení hřišť, včetně připojených zařízení např. vstupních branek, oplocení a povrchů.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.