ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.140.30; 03.060 Duben 2010

Kódy pro měny a fondy

ČSN
ISO 4217

97 1003

 

Codes for the representation of currencies and funds

Codes pour la représentation des monnaises et types des fonds

Codes fur die Darstellung von Wahrungen und Zahlungsmittel

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4217:2008, včetně opravy ISO 4217:2008/Cor.1:2008-10. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 4217:2008, including cirrigendum
ISO 4217:2008/Cor.1: 2008-10. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 4217 (97 1003) z prosince 2002.

 

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

Byl přidán obsah a zavedena příloha A a nově příloha B.

V tabulce A.1 (příloha A.7) Seznam kódů měn a fondů byly provedeny změny u následujících zemí: Ázerbájdžán, Bermudy, Bulharsko, Ghana, Kypr, Libyjská arabská džamahirije, Litva, Lotyšsko, Madagaskar, Malta, Saint Pierre a Miquelon, Mikronésie, Mozambik, Rumunsko, Ruská federace, Salvador, Spojené arabské emiráty, Súdán, Surinam, Svatý stolec, Syrská arabská republika, Švýcarsko, Tchajwan, Turecko, Uruguay, Vatikán stát, Venezuela, Východní Timor, Panenské ostrovy, Srbsko, Černá Hora, Palestinská území, Rumunsko, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Ostrov Man, Guersney, Jersey.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN při FPH VŠE, IČ 61384399, Ing. Ondřej Hykš

Technická normalizační komise: TNK 42 Výměna dat

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Petr Wallenfels

MEZINÁRODNÍ NORMA

Kódy pro měny a fondy ISO 4217 Sedmé vydání
2008-07-15

ICS 01.140.30, 03.060

Obsah

Strana

Předmluva 5

Úvod 6

1 Předmět normy 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Termíny a definice 7

4 Zásady pro zahrnutí do seznamu kódů 7

5 Struktura kódů 8

6 Dílčí měnové jednotky 8

7 Redenominace 8

8 Údržba 8

Příloha A (normativní) Postupy pro údržbu 9

Příloha B (normativní) Informace pro vydávání nových kódů, dodatků a výmazů poskytnuté zpracovateli aplikací. 22

  

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF souborem

Tento soubor PDF může obsahovat vložené typy písma. V souladu s licenční politikou Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován, pokud nejsou typy písma, které jsou vloženy, používány na základě licence a instalovány v počítači, na němž se editace provádí. Při stažení tohoto souboru přejímají jeho uživatelé odpovědnost za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech použitých k vytvoření tohoto souboru PDF lze najít ve Všeobecných informacích, které se vztahují k souboru; parametry, na jejichž základě byl PDF soubor vytvořen, byly optimalizovány pro tisk. Soubor byl zpracován s maximální péčí tak, aby ho členské organizace ISO mohly používat. V málo pravděpodobném případě, že vznikne problém, který se týká souboru,
informujte o tom Ústřední sekretariát ISO na níže uvedené adrese.

[image]

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2008

Veškerá práva vyhrazena. Pokud není specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým nebo mechanickým, včetně fotokopií a mikrofilmů, bez písemného svolení buď od organizace ISO na níže uvedené adrese, nebo od členské organizace ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

Case postale 56 · CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Published in Switzerland 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy jsou obvykle připravovány technickými komisemi ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla technická komise vytvořena, má právo být v této technické komisi zastoupen. Prací se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk.

ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly uvedenými v části 2 Směrnic ISO/IEC.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijatých technickými komisemi jsou rozesílány členům hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

V úvahu je vzata možnost, že některé části tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO neodpovídá za uvedení některého nebo všech takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 4217 byla připravena technickou komisí ISO/TC 68 Finanční služby, subkomise SC7 Bankovnictví.

Toto sedmé vydání zrušuje a nahrazuje šesté vydání (ISO 4217:2001), které bylo technicky revidováno.

Úvod

S rychlým růstem výměny informací na mezinárodním základě naléhavě vyvstala potřeba všeobecně použitelných kódů pro identifikaci měn a fondů.

V době uveřejnění této normy neexistuje žádný další normalizovaný mezinárodní víceúčelový kód měn. Očekává se, že odvětví bez existujícího kódu měn, si budou přát jeho rychlé zavedení, zatímco odvětví s již existujícím kódem měn shledají jako výhodu zavedení této mezinárodní normy místo jejich vlastní odvětvové normy kódu měn.

Patřičná pozornost byla věnována problémům registrace a zveřejňování jednotlivých kódů a jejich implementaci. Tato mezinárodní norma zahrnuje základní pokyny pro tyto funkce.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje strukturu třípísmenného abecedního kódu a ekvivalentního třímístného číslicového kódu pro měny a fondy. Pro měny mající dílčí jednotky uvádí v desítkovém řádu vztah mezi nimi a samotnou základní jednotkou.

Tato mezinárodní norma taktéž ustanovuje procedury pro Udržovací agenturu (Maintenance Agency) a specifikuje metody aplikace pro kódy.

Tato mezinárodní norma je myšlena pro využití v jakékoli obchodní a bankovní aplikaci, kde je třeba popsat měny a pokud je to vhodné i fondy. Norma je navržena tak aby byla vhodná jak pro ruční využití tak pro automatizované systémy.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.