ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.80                                                                                                                                   Leden 2006

Zdravotnická informatika - Zprávy pro údržbu
podpůrných informací systémů zdravotní péče -
Část 1: Aktualizace kódových schémat

ČSN
EN 13609-1

98 0010

 

Health informatics - Messages for maintenance of supporting information in healthcare systems -
Part 1: Updating of coding schemes

Informatique de santé - Messages pour la maintenance de l'information d'accompagnement dans les systèmes de santé
Partie 1: Mise à jour des schémas de codage

Medizinische Informatik - Nachrichten für die Pflege von unterstützender Information in Systemen des
Gesundheitswesens Teil 1: Aktualisierung der Kodierungsschemata

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 13609-1:2005. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze uvedené evropské normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 13609-1:2005. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74896
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

ENV 1613 zavedena v ČSN P ENV 1613:2001 (98 2010) Zdravotnická informatika - Pravidla elektronické výměny laboratorních informací

ENV 1614 zavedena v ČSN P ENV 16142:2001 (98 1010) Zdravotnická informatika - Struktura názvosloví, klasifikace a kódování vlastností látek pro potřeby klinických laboratorních věd

CR 12587 zavedena v ČSN CR 12587:2000 (98 0001) Zdravotnická informatika - Metodika dalšího vývoje zdravotnických elektronických zpráv

CEN/TS 14796 zavedena v ČSN P CEN/TS 14796:2005 (98 0013) Zdravotnická informatika - Datové typy

ISO 639-1 zavedena v ČSN ISO 639-1 (01 0182) Kódy pro názvy jazyků - Část 1: Dvoupísmenný kód

ISO 2382-4 zavedena v ČSN ISO/IEC 2382-4:2002 (36 9001) Informační technologie - Slovník - Část 4: Organizace dat

ISO/IEC 6523-1 zavedena v ČSN ISO/IEC 6523-1:2000 (97 9730) Informační technologie - Struktura pro identifikaci organizací a částí organizací - Část 1: Identifikace identifikačních schémat organizací

ISO/IEC 8824-1 zavedena v ČSN ISO/IEC 8824-1:1998 (36 9632) Informační technologie - Abstraktní syntaktická notace jedna (ASN.1): Specifikace základní notace

Vysvětlivky k textu převzaté normy

anglický termín

obvyklé termíny

použitý termín

code vame
group

·     skupina kódové hodnoty

·     skupina přiřazená ke kódové hodnotě

skupina kódové hodnoty

generalised class

·     zobecněná třída

·     rodičovská třída

zobecněná třída

healthcare agent
relationship

·     vztah mezi agenty zdravotní péče

·     vzájemný vztah agentů zdravotní péče

vztah mezi agenty zdravotní péče

healthcare party

·     strana zdravotní péče

·     účastník zdravotní péče

strana zdravotní péče

healthcare person

·     zdravotnický pracovník

·     osoba zúčastněná na zdravotní péči

zdravotnický pracovník

instance

·     instance

·     výskyt

instance

Ms.

·     paní / slečna

·     paní

paní

procedures

·     výkony (zdravotní péče)

·     procedury

výkony

qualifier

·     upřesnění

·     kvalifikátor

upřesnění

Poznámka Anglická verze EN 13609-1:2005 uvádí nesprávný název německé verze této normy: „Einführendes - Haupt-Element - Teil 1: Ergänzendes Element“. Organizace DIN tento název později změnila na název uvedený na titulní straně české verze.

Vypracování normy

Zpracovatel: Anna Juráková, Praha, IČ 61278386, Dr. Karel Jurák

Technická normalizační komise: TNK 20 Informační technologie

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Martin Kratoška


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 13609-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                     
Květen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 35.240.80

Zdravotnická informatika - Zprávy pro údržbu podpůrných informací
systémů zdravotní péče -
Část 1: Aktualizace kódových schémat

Health informatics - Messages for maintenance of supporting information
in healthcare systems -
Part 1: Updating of coding schemes

 

Informatique de santé - Messages pour la
maintenance de l'information d'accompagnement
dans les systèmes de santé -
Partie 1: Mise à jour des schémas de codage

Medizinische Informatik - Nachrichten für die
Pflege von unterstützender Information in
Systemen des Gesundheitswesens -
Teil 1: Aktualisierung der Kodierungsschemata

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-03-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 13609-1:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod   ................................................................................................................................................................................................ 7

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 8

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 8

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 10

4          Požadavky........................................................................................................................................................................... 10

5          Komunikační role a podporované služby...................................................................................................................... 11

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

5.2       Komunikační role.............................................................................................................................................................. 11

5.3       Komunikační role, služby a obecný popis zprávy........................................................................................................ 11

6          Obecný popis zprávy......................................................................................................................................................... 11

6.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 11

6.2       Přístup k modelování........................................................................................................................................................ 11

6.3       Agent zdravotní péče v subsystému kontextu............................................................................................................... 11

6.4       Zpráva o aktualizaci kódového schématu..................................................................................................................... 12

6.4.1    Účel zprávy.......................................................................................................................................................................... 12

6.4.2    Předmět zprávy................................................................................................................................................................... 12

6.4.3    Hierarchický obecný popis zprávy................................................................................................................................... 13

7          Doménový informační model.......................................................................................................................................... 13

7.1       Úvod..................................................................................................................................................................................... 13

7.2       Model nejvyšší úrovně...................................................................................................................................................... 13

7.2.1    Úvod..................................................................................................................................................................................... 13

7.3       Subsystém komunikujících stran................................................................................................................................... 14

7.3.1    Všeobecný popis............................................................................................................................................................... 14

7.3.2    Poskytovatel kódového schématu.................................................................................................................................. 15

7.3.3    Příjemce informace o kódovém schématu.................................................................................................................. 15

7.4       Subsystém agenta zdravotní péče................................................................................................................................. 15

7.4.1    Všeobecný popis............................................................................................................................................................... 15

7.4.2    Agent zdravotní péče......................................................................................................................................................... 16

7.4.3    Agent zdravotní péče v kontextu...................................................................................................................................... 16

7.4.4    Vztah agenta zdravotní péče............................................................................................................................................ 17

7.4.5    Zdravotnická organizace.................................................................................................................................................. 18

7.4.6    Strana zdravotní péče....................................................................................................................................................... 18

7.4.7    Pracovník zdravotní péče.................................................................................................................................................. 19

7.5       Subsystém aktualizace kódového schématu.............................................................................................................. 19

7.5.1    Všeobecný popis............................................................................................................................................................... 19

7.5.2    Zpráva o aktualizaci kódového schématu..................................................................................................................... 20

7.5.3    Informace o kódovém schématu.................................................................................................................................... 21

7.5.4    Původce kódového schématu......................................................................................................................................... 21

7.6       Subsystém operací aktualizace kódového schématu................................................................................................ 21

7.6.1    Všeobecný popis............................................................................................................................................................... 21


Strana 5

Strana

7.6.2    Položka kódová hodnota.................................................................................................................................................. 22

7.6.3    Agregovaná kódová hodnota........................................................................................................................................... 23

7.6.4    Asociovaná kódová hodnota........................................................................................................................................... 23

7.6.5    Skupina kódové hodnoty.................................................................................................................................................. 25

7.6.6    Validace kódové hodnoty................................................................................................................................................. 25

7.6.7    Význam kódu...................................................................................................................................................................... 26

7.6.8    Položka mapovaný termín................................................................................................................................................ 27

7.7       Společné podtřídy.............................................................................................................................................................. 28

7.7.1    Adresa................................................................................................................................................................................. 28

7.7.2    Asociovaný kód.................................................................................................................................................................. 28

7.7.3    Podrobnosti o kódovém schématu................................................................................................................................ 29

7.7.4    Podrobnosti jména osoby............................................................................................................................................... 29

7.7.5    Strukturovaná adresa....................................................................................................................................................... 30

7.7.6    Strukturované jméno osoby............................................................................................................................................. 30

7.7.7    Strukturované telekomunikační číslo............................................................................................................................. 30

7.7.8    Telekomunikace................................................................................................................................................................ 31

7.7.9    Nestrukturovaná adresa.................................................................................................................................................. 31

7.7.10 Data platnosti..................................................................................................................................................................... 32

7.8       Další jednoduché datové typy......................................................................................................................................... 32

7.8.1    Úvod..................................................................................................................................................................................... 32

7.8.2    CS: Kódovaná jednoduchá hodnota.............................................................................................................................. 32

7.8.3    CV: Kódovaná hodnota..................................................................................................................................................... 33

7.8.4    II: Identifikátor instance..................................................................................................................................................... 34

Příloha A (informativní) Značení jednotného jazyka pro modelování použitá v tomto dokumentu................................. 35

A.1       Komponenty modelu........................................................................................................................................................ 35

A.2       Balíčky.................................................................................................................................................................................. 35

A.3       Třídy...................................................................................................................................................................................... 35

A.4       Typy vztahů mezi třídami:.................................................................................................................................................. 35

Příloha B (informativní) Scénáře a vysvětlení zpráv................................................................................................................. 37

B.1       Převod sady kódů EDIFACT pro použití ve zprávě laboratorních žádanek.............................................................. 37

B.2       Implementace kódového schématu IFCC/IUPAC....................................................................................................... 37

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 39


Strana 6

Předmluva

Tento dokument (EN 13609-1:2005) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 251 „Zdravotnická informatika“, jejíž sekretariát je při SIS.

Tato norma sestává z následujících částí, se společným názvem Zprávy pro údržbu podpůrných informací systémů zdravotní péče:

      Část 1: Aktualizace kódových schémat

      Část 2: Aktualizace specifických informací zdravotnické laboratoře

Této evropské normě musí být nejpozději do listopadu 2005 udělen status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, musí být zrušeny nejpozději do listopadu 2005.

V souladu s vnitřnímu předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.


Strana 7

Úvod

Zvýšené používání zpracování dat a telekomunikačních možností usnadnilo výměnu informací ve formátech čitelných a zpracovatelných strojem. Se zvyšováním automatizované výměny informací ve zdravotní péči je pro výměnu informací nezbytné poskytnout příslušné normy.

Pro velký rozsah účelů jsou nyní profesionály zdravotní péče používány počítačové systémy. Data specifická pro zdravotní péči, uchovávaná v těchto systémech, jsou často uchovávána v kódované formě, tj. pro reprezentaci konkrétních pojmů nebo významů jsou používány kódované hodnoty, které reprezentují položky dat, jako jsou diagnózy, výkony, prohlídky, lékařské položky, organizace a profesionálové atd. Tato evropská norma definuje specifikaci nezávislou na syntaxi zprávy, která může být použita pro poskytování prostředků podporujících přijímající systémy dostatečnou informací pro vyplnění lokálně definovaného kódového schématu.

Výběr kódového schématu (schémat) pro použití v aplikaci bude záviset na řadě faktorů: politika dodavatele, charakter aplikace, národní nebo regionální politika atd. Když je informace mezi aplikacemi vyměňována v kódovaném formátu, je často nezbytné provést převod z kódových hodnot jednoho kódového schématu používaného v původní aplikaci na ekvivalentní kódové hodnoty z jiného kódového schématu. Hodnota kódu mapující informaci bude obecně uchovávána v databázi, která je dostupná uživateli kódového schématu a tato evropská norma poskytuje popis nezávislý na syntaxi zprávy, která může být použita pro udržování informací v takové databázi.

Tato evropská norma je určena pro používání při vypracování zpráv. Její ustanovení jsou závazná přímo pro dodavatele počítačových systémů všeobecně určených pro zdravotní péči. Její ustanovení jsou rovněž závazná pro plánování, specifikování, nakupování nebo implementování informačních systémů pro nemocnice, ordinace praktických lékařů, klinická oddělení a ordinace specialistů.

Hlavní normativní ustanovení v této evropské normě jsou obsažena v kapitolách 4, 5, 6 a 7.

Řada reprezentací, které jsou popsány v této normě, ale ne všechny, jsou použity z jednotného jazyka pro modelování (UML). Čtenář by však měl tyto reprezentace interpretovat v rámci této evropské normy, podle ustanovení informativní přílohy A.


Strana 8

1 Předmět normy

1.1

Tato evropská norma specifikuje zprávy pro elektronickou výměnu informací zdravotní péče mezi počítačovými systémy. Výměna používá kódová schémata zdravotní péče. Norma popisuje zprávy, které mohou být použity pro vyplnění nebo aktualizaci obsahu kódového schématu při uživatelských aplikacích.

1.2

Tato evropská norma se omezuje na popis obsahu zprávy, která slouží pro následující funkce:

a)    vyplnit nové kódové schéma, přičemž jednotlivé položky jsou složeny z kódové hodnoty, která se
nevztahuje k žádnému významu kódu nebo se vztahuje k více (textovým) významům kódu;

b)    přidat nové položky do existujícího kódového schématu, přičemž tyto položky jsou složeny z nových
kódových hodnot a příslušných asociovaných významů;

c)    vyznačit existující kódovou hodnotu jako již neaktivní;

d)    vyznačit nové a existující významy kódu jistým statusem (např. preferováno, zastaralé atd.)

e)    vyznačit nové a existující kódové hodnoty daty použitelnosti;

f)      vyznačit nové a existující významy kódů daty použitelnosti.

1.3

Tato evropská norma poskytuje specifikaci zprávy, která může být použita pro vyplnění nebo aktualizaci mapování mezi jednou kódovou hodnotou v kódovém schématu a jednoduchým seznamem kódových hodnot, které spolu mají ekvivalentní význam ve stejném kódovém schématu. Toto splňuje požadavky ENV 1614 - Zdravotnická informatika - Struktura názvosloví, klasifikace a kódování vlastností látek pro potřeby klinických laboratorních věd.

1.4

Tato evropská norma poskytuje specifikaci zprávy, která může být použita pro vyplnění nebo aktualizaci mapování, které ukazuje ekvivalenci mezi kódovými hodnotami dvou různých kódových schémat. Specifikace podporuje mapování, pro které platí:

a)    jedna kódová hodnota v jednom (zdrojovém) kódovém schématu je mapována na jedinou ekvivalentní kódovou hodnotu v jiném (cílovém) kódovém schématu;

b)    jedna kódová hodnota ve zdrojovém kódovém schématu je mapována na sadu kódových hodnot, které spolu reprezentují ekvivalentní pojem v cílovém kódovém schématu.-- Vynechaný text --